Svolání valné hromady

25.05.2018 13:38

Představenstvo společnosti

ZEPO Loukov, a.s. Loukov 122, PSČ 768 75, IČ 255 17 147

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2466


svolává


řádnou valnou hromadu(dále jen ŘVH),


která se bude konat 25. června 2018(pondělí) od 13,00 hodin v Loukově v restaurace u Koutných


Pořad jednání:

  1. 1.Zahájení ŘVH, seznámení s účastí přítomných

  2. 2.Volba předsedy ŘVH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů - usnesení

  3. 3.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, podnikatelský záměr společnosti na rok 2018

  4. 4.Řádná účetní závěrka a návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 a zpráva auditora

  5. 5.Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017

  6. 6.Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

  7. 7.Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017  - usnesení

  8. 8. Volba orgánů společnosti (členů představenstva a dozorčí rady)

  9. 9. Určení auditora pro ověřování účetních závěrek

  10. 10 .Ukončení ŘVH


Rozhodný den k účasti na ŘVH je 25. květen 2018. Akcionářská práva může vykonávat pouze osoba , která je k rozhodnému dni zapsána v knize akcionářů.

Zápis do listiny přítomných začíná v 12,00 hodin v místě konání ŘVH. Akcionáři, vlastnící akcie na jméno, se prokáží dokladem osobní totožnosti. Účastník zastupující právnickou osobu musí předložit platný výpis z obchodního rejštříku. Akcionáři, kteří nejsou osobně přítomni, mohou být zastoupeni na jednání ŘVH zástupcem, který je povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění.

Člen představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí být zástupcem akcionáře na ŘVH.

Náklady spojené s účastí na ŘVH si hradí každý akcionář samostatně.

Vyjádření představenstva společnosti k záležitostem projednávaných na ŘVH:

projednávané záležitosti jsou v souladu s ustanovením zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích a slegislativou pro účetnictví, potvrzenou výrokem auditora. Navrhovaná usnesení, vyžadující souhlas akcionářů. Jsou předpokladem pro další rozvoj společnosti

Účetní závěrka a návrh jednacího řádu ŘVH jsou k dispozici akcionářům k nahlédnutí v kanceláři ředitele společnosti v Loukově čp.122, v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hodin.


Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016(v tis.CZK) ověřené auditorem:

stálá aktiva         34 565           vlastní kapitál   40 541

oběžná aktiva     26 282          základní kapitál 31 183

ostatní aktiva        2 946          cizí zdroje         23 206

aktiva celkem     63 793          ostatní pasiva           46

Výnosy celkem  34 695          Náklady             32561    

Hospodářský výsledek  2 134


Představenstvo                                                                                                      

ZEPO Loukov, a.s.

V Loukově 25.5.2018


© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode